Werkzaamheden bewonerscommissie

logo-antilope150pixelsHuurdersorganisaties (zoals vroeger Huurderstaal, red.) en bewonerscommissies hebben informatierecht, overlegrecht, adviesrecht en agenderingsrecht. Bewonerscommissies hebben iets minder rechten dan huurdersorganisaties.

Informatierecht
Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben informatierecht. Dit betekent dat de verhuurder in de volgende situaties verplicht is informatie te geven:

 • bij bestaand beleid;
 • bij wijzigingen in het beleid.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om:

 • plannen voor het slopen van woningen;
 • het onderhoud van woningen;
 • de huurprijzen.

Overlegrecht
Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben een overlegrecht. Dit betekent dat zij in bepaalde situaties de verhuurder kunnen vragen met hen te overleggen. Dit overleg kan op verschillende manieren plaatsvinden:

 • Jaarlijks: de verhuurder moet minimaal 1 keer per jaar overleggen met zijn huurdersorganisatie en bewonerscommissie.
 • Op verzoek: de huurdersorganisatie of bewonerscommissie kan de verhuurder vragen met hen te overleggen. Dit overleg gaat over de informatie die de verhuurder heeft gegeven op grond van het informatierecht.
 • Bij beleidswijzigingen: de verhuurder moet met de betrokken huurdersorganisatie en bewonerscommissie overleggen als hij van plan is het beleid of het beheer te veranderen.

Adviesrecht
De huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben het adviesrecht. Dit betekent dat zij de verhuurder een schriftelijk advies mogen geven over zijn voorgenomen beleid.

Het advies moet volgens de volgende procedure verlopen:

 • De verhuurder geeft zijn huurders schriftelijke informatie over zijn beleid.
 • De verhuurder overlegt hierover met de huurdersorganisatie of de bewonerscommissie.
 • De huurdersorganisatie of bewonerscommissie krijgt ten minste 6 weken de tijd om schriftelijk advies uit te brengen.
 • De verhuurder voert zijn plannen niet uit voordat de huurdersorganisatie of bewonerscommissie dit advies heeft kunnen uitbrengen.
 • Wil de verhuurder afwijken van het advies? Dan moet hij dit binnen 2 weken schriftelijk melden aan de huurdersorganisatie of bewonerscommissie. Hij geeft daarbij aan waarom hij het advies geheel of gedeeltelijk niet opvolgt.

Agenderingsrecht
Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben agenderingsrecht. Dit is het recht om onderwerpen op de overlegagenda te zetten. Ook hebben de verhuurder, huurdersorganisatie en bewonerscommissie het recht om deskundigen uit te nodigen om deel te nemen aan overleg met de verhuurder.

Verschil rechten bewonerscommissie en huurdersorganisatie
Bewonerscommissies hebben iets minder rechten dan huurdersorganisaties. Zij mogen niet meepraten over algemene plannen, hebben geen instemmingsrecht over servicekosten en geen recht op kostenvergoeding.

Alleen meepraten over het eigen wooncomplex
Bewonerscommissies mogen alleen meepraten over specifieke plannen voor hun wooncomplex. Bijvoorbeeld over sloop en renovatie van de woningen in dat complex of het servicekostenpakket voor dat complex.

Instemmingsrecht over servicekosten
De bewonerscommissie heeft geen instemmingsrecht op het beleid voor servicekosten. De huurdersorganisatie heeft dat wel. Instemmingsrecht betekent dat de huurdersorganisatie met het gevoerde beleid moet instemmen. De verhuurder mag dus geen beleid voeren dat afwijkt van de wens van de huurdersorganisatie.

Geen kostenvergoeding bewonerscommissie
Bewonerscommissies hebben geen recht op een kostenvergoeding. De verhuurder moet er wel voor zorgen dat de bewonerscommissies hun taken kunnen uitvoeren. De verhuurder kan bijvoorbeeld vergaderruimte ter beschikking stellen. Of de bewonerscommissie een kopieerapparaat laten gebruiken.

Wel kostenvergoeding huurdersorganisaties
Een huurdersorganisatie heeft wel recht op een kostenvergoeding van de verhuurder voor:

 • overleg met en advies aan de verhuurder;
 • informeren en raadplegen van de huurders;
 • scholing van de huurdersorganisatie;
 • kosten voor de interne organisatie (bijvoorbeeld kantoorkosten, huur vergaderruimte, versturen nieuwsbrieven).

Rechten zijn wettelijk
De rechten van huurdersorganisatie of bewonerscommissies staan in de wet. Het is mogelijk dat huurdersorganisaties of bewonerscommissies meer rechten krijgen. Dit kunnen zij schriftelijk regelen met hun verhuurder.

bron: Rijksoverheid.nl